Sobre / About

Músico especializado en percusión orquestral e contemporánea, cunha aproximación importante aos campos da electrónica en vivo, improvisación e músicas do mundo.

Músico especializado en percusión orquestal y contemporánea, con una aproximación importante a los campos de la electrónica en vivo, improvisación y músicas del mundo.

Músic especilitzat en percussió orquestral i contemporània, amb una aproximació important als camps de la electrònica en viu, improvisació i músiques del món.

Musician specialized in orchestral and contemporary percussion, with a passionate aproach to the fields of live electronics, improvising and world music.